Jakie są skutki zabezpieczenia umowy o kredyt hipoteczny UNWW?

Poprzez zabezpieczenie umowy o kredyt hipoteczny ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, na kredytobiorców nałożony zostaje obowiązek ponoszenia kosztów umowy ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie są oni ani stroną umowy ubezpieczenia, ani uposażonym z takiej umowy.

Dochodzi więc do sytuacji, w której kredytobiorca nie dość, że ponosi koszty umowy, której nie jest stroną, to jeszcze nie odnosi żadnych korzyści z tej umowy, która zabezpiecza wyłącznie Bank, w przypadku braku spłat rat kredytu. Natomiast kredytobiorca ponosi odpowiedzialność wobec towarzystwa ubezpieczeń, w przypadku gdy wypłaci ono odszkodowanie dla banku, na skutek braku spłaty rat kredytu.

Postanowienie nakładające na konsumenta obowiązek ponoszenia kosztów ubezpieczenia, przy jednoczesnym nie obejmowaniu kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, nie tylko rażąco narusza jego interesy, ale także godzi w dobre obyczaje. W efekcie takiego ukształtowania umowy bank przerzuca ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na kredytobiorcę.

Bank stoi na stanowisku, że realną korzyścią odniesioną przez kredytobiorcę, przy pokrywaniu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest to, że udzielono mu kredytu. Jednak w słusznej ocenie sądów powszechnych, korzyść z zawarcia umowy kredytowej płynie również dla banku. Dzięki włączeniu do kręgu kredytobiorców osób nie posiadających wystarczającego wkładu własnego, bank może znacznie powiększyć liczbę swoich klientów i tym samym pomnożyć swoje dochody. Natomiast to, że osoby takie nie posiadają środków na pokrycie wkładu własnego nie oznacza, iż są one mniej rzetelnymi klientami niż osoby posiadające taki wkład. Tym samym ryzyko, jak i obciążenia wynikające z ewentualnego braku spłat rat kredytu powinny być rozłożone równomiernie pomiędzy bank i kredytobiorcę.