Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi dla banku zabezpieczenie spłaty części kredytu hipotecznego odpowiadającej różnicy pomiędzy wkładem własnym wymaganym przez Bank, a wkładem faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę.

Bank zabezpiecza w ten sposób ryzyko ewentualnego niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili kredytowania, a wymaganym przez Bank w tej dacie wkładem własnym.

Stronami umowy ubezpieczenia są towarzystwo ubezpieczeń oraz bank, a nie kredytobiorca. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, to Bank, jako uposażony z umowy ubezpieczenia, uprawniony jest do otrzymania odszkodowania określonego w umowie ubezpieczenia. Kredytobiorcy, jako konsumenci, nie są stroną umowy ubezpieczenia, mimo że ponoszą jego koszty, a także ryzyko regresu w stosunku do towarzystwa ubezpieczeń, na wypadek zajścia zdarzenia uprawniającego bank do otrzymania świadczenia odszkodowawczego, tj. w przypadku braku zapłaty rat kredytu i wypłaty dla banku odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeń, może ono żądać od kredytobiorcy zwrotu wypłaconej na rzecz banku kwoty odszkodowania.

Umowa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, pomimo ponoszenia jego kosztów przez kredytobiorcę, zabezpiecza wyłącznie interes i ryzyko banku.