Czy dojdzie do sytuacji, kiedy sąd uzna umowę „frankową” za niezawartą, a kredytobiorcy nie będą musieli zwracać należności otrzymanej od banku?!

Jak wiadomo, art. 118 kodeksu cywilnego stanowi, że okres przedawnienia dla roszczeń majątkowych, które przysługują konsumentom wynosi 10 lat. W praktyce dla kredytobiorców oznacza to, że przy uznaniu umowy przez sąd za niezawartą, mamy prawo żądać od banku należności, których termin wymagalności nie przekroczył 10 lat wstecz.

Ten sam artykuł stanowi również, że termin na dochodzenie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli roszczeń banku, wynosi trzy lata.

W świetle prawa, gdy umowa uznana zostanie za niezawartą oznacza to, że bank ma obowiązek zwrócić całą kwotę jaka dotychczas była wpłacona do banku przez kredytobiorcę (raty, odsetki, prowizje itd.). Kredytobiorca, co do zasady, powinien oddać to co otrzymał od banku (kwota udzielonego kredytu w PLN)

Bardzo ciekawą kwestią pozostaje zatem to, co zrobi bank wiedząc, że jego roszczenie jest przedawnione? Bank od momentu wypłaty świadczenia ma ewentualnie tylko trzy lata by zgłosić roszczenie.

Interesująca również pozostaje kwestia rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sądy. Zagadnienie jest nowe a prawo jasno stanowi skutki upływu wymaganego terminu. Czy orzecznictwo sądów tym razem weźmie w obronę banki powołując się na ogólne zasady prawa np. współżycia społecznego?

Pozew zbiorowy – i tak czeka Cię proces indywidualny o zapłatę

Pozew zbiorowy, w ostatnim czasie, stał się bardzo rozpowszechnioną formą pozywania banków w sprawach „frankowych” przez konsumentów. Na ogół zaletą procesu grupowego są początkowo niższe koszty, które rozkładają się na wszystkich członków grupy. Decydując się na takie postępowanie musimy wiedzieć, że:

1) Jest to proces o ustalenie odpowiedzialności banku:

Czyli sąd rozpatrując sprawę ustala czy rzeczywiście zawarte w umowach klauzule stanowią zapisy niedozwolone, czy stanowią one przesłankę do „odwalutowania” lub uznania umowy za niezawartą

2) Czeka Cię wytoczenie indywidualnego pozwu o zapłatę: Zakończenie procesu zbiorowego nie daje Ci żadnego tytułu wykonawczego, nakazującego bankowi zwrot należności z tytułu nadpłaty czy też unieważnienia umowy. Dopiero indywidualne postępowanie zakończone sukcesem będzie podstawą egzekwowania od banku żądanej konkretnie przez Ciebie kwoty.

3) Przedawnienie: Nie ma jednoznacznego stanowiska w doktrynie odnośnie przerwania 10-letniego biegu przedawnienia roszczenia majątkowego. Przystępując do pozwu zbiorowego musimy mieć to na uwadze zakładając, że roszczenie nie przedawnia się całościowo, jedynie liczone jest od każdej jednej zapłaconej należności.

4) Czas trwania: Zebranie grupy, 6-miesięczny czas kwalifikacji pozwu zbiorowego przez sąd oraz sam przebieg całego procesu optymistycznie szacowany jest na około 5-7 lat. Do tego należy dodać czas przeprowadzonego pozwu indywidualnego o zapłatę.