Pozew zbiorowy – i tak czeka Cię proces indywidualny o zapłatę

Pozew zbiorowy, w ostatnim czasie, stał się bardzo rozpowszechnioną formą pozywania banków w sprawach „frankowych” przez konsumentów. Na ogół zaletą procesu grupowego są początkowo niższe koszty, które rozkładają się na wszystkich członków grupy. Decydując się na takie postępowanie musimy wiedzieć, że:

1) Jest to proces o ustalenie odpowiedzialności banku:

Czyli sąd rozpatrując sprawę ustala czy rzeczywiście zawarte w umowach klauzule stanowią zapisy niedozwolone, czy stanowią one przesłankę do „odwalutowania” lub uznania umowy za niezawartą

2) Czeka Cię wytoczenie indywidualnego pozwu o zapłatę: Zakończenie procesu zbiorowego nie daje Ci żadnego tytułu wykonawczego, nakazującego bankowi zwrot należności z tytułu nadpłaty czy też unieważnienia umowy. Dopiero indywidualne postępowanie zakończone sukcesem będzie podstawą egzekwowania od banku żądanej konkretnie przez Ciebie kwoty.

3) Przedawnienie: Nie ma jednoznacznego stanowiska w doktrynie odnośnie przerwania 10-letniego biegu przedawnienia roszczenia majątkowego. Przystępując do pozwu zbiorowego musimy mieć to na uwadze zakładając, że roszczenie nie przedawnia się całościowo, jedynie liczone jest od każdej jednej zapłaconej należności.

4) Czas trwania: Zebranie grupy, 6-miesięczny czas kwalifikacji pozwu zbiorowego przez sąd oraz sam przebieg całego procesu optymistycznie szacowany jest na około 5-7 lat. Do tego należy dodać czas przeprowadzonego pozwu indywidualnego o zapłatę.