Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń związanych z UNWW?

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 118 kodeksu cywilnego, roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie pobranych przez bank składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przedawnia się z upływem 10 lat.

W postępowaniach sądowych pełnomocnicy banków podnoszą zarzut przedawnienia roszczenia wskazując, że roszczenie to ma charakter świadczenia okresowego i przedawnia się z upływem 3 lat. Takiego stanowiska nie podzielają sądy powszechne, które uznają je za całkowicie nietrafne.