Pozew zbiorowy – i tak czeka Cię proces indywidualny o zapłatę

Pozew zbiorowy, w ostatnim czasie, stał się bardzo rozpowszechnioną formą pozywania banków w sprawach „frankowych” przez konsumentów. Na ogół zaletą procesu grupowego są początkowo niższe koszty, które rozkładają się na wszystkich członków grupy. Decydując się na takie postępowanie musimy wiedzieć, że:

1) Jest to proces o ustalenie odpowiedzialności banku:

Czyli sąd rozpatrując sprawę ustala czy rzeczywiście zawarte w umowach klauzule stanowią zapisy niedozwolone, czy stanowią one przesłankę do „odwalutowania” lub uznania umowy za niezawartą

2) Czeka Cię wytoczenie indywidualnego pozwu o zapłatę: Zakończenie procesu zbiorowego nie daje Ci żadnego tytułu wykonawczego, nakazującego bankowi zwrot należności z tytułu nadpłaty czy też unieważnienia umowy. Dopiero indywidualne postępowanie zakończone sukcesem będzie podstawą egzekwowania od banku żądanej konkretnie przez Ciebie kwoty.

3) Przedawnienie: Nie ma jednoznacznego stanowiska w doktrynie odnośnie przerwania 10-letniego biegu przedawnienia roszczenia majątkowego. Przystępując do pozwu zbiorowego musimy mieć to na uwadze zakładając, że roszczenie nie przedawnia się całościowo, jedynie liczone jest od każdej jednej zapłaconej należności.

4) Czas trwania: Zebranie grupy, 6-miesięczny czas kwalifikacji pozwu zbiorowego przez sąd oraz sam przebieg całego procesu optymistycznie szacowany jest na około 5-7 lat. Do tego należy dodać czas przeprowadzonego pozwu indywidualnego o zapłatę.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi po stronie frankowiczów.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów powszechnych, istotnych poglądach Prezesa UOKiK czy też poglądach Rzecznika Finansowego. Jednomyślność tych podmiotów pozytywnie wpływa na ugruntowanie się linii orzeczniczej uznającej powództwo konsumentów w sprawach frankowych.

TSUE stanowczo potwierdza, że umowa kredytowa powinna być tak sformułowana i powinna zawierać takie zapisy, aby kredytobiorca w jednoznaczny i zrozumiały sposób w dniu podpisania umowy mógł oszacować koszty zaciąganego kredytu. Pojawienie się jakichkolwiek zapisów niosących za sobą dwuznaczność lub niedookreślenie głównych postanowień umowy, dotyczących np. sposobu przeliczania kredytu (indeksacji) świadczy o abuzywności tych zapisów. Sąd krajowy na tej podstawie zobowiązany jest do uznania takiej umowy za bezwzględnie nieważną, ponieważ uznanie klauzuli indeksacyjnej zawartej w umowie za niewiążącą pozbawia ją istnego postanowienia. Jeżeli na gruncie krajowym wyłączenie z umowy klauzul indeksacyjnych uznanych za niedozwolone nie powoduje nieważności całej umowy, wówczas wysokość całego zadłużenia i poszczególnych rat nie podlega indeksowaniu, zaś pozostałe postanowienia umowy, w tym te dotyczące oprocentowania (marża + LIBOR) nie ulegają zmianie. Dodatkowo z postanowień TSUE istotnie wynika, że sąd krajowy zobowiązany jest do stwierdzania z urzędu i ex tunc nieważności klauzuli abuzywnej w umowie. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca nie musiałby domagać się indywidualnego stwierdzenia nieważności zapisu, a sąd z urzędu miałby ustalić bezskuteczność tych zapisów w umowie albo ewentualną nieważność umowy.

(Sygnatury spraw: C-154/15, C-307/15 i C-308/15)

 

Manifestacja “Stop Bankokracji” 25 marca 2017 r.

Nie możemy pozostawać bierni wobec tego co stanowi tragedię dla 900 tysięcy osób! Obywateli, którzy zostali oszukani! Nie pozostawajmy bierni!

Protestujemy przeciwko:

-nadmiernej władzy bankierów
-uległości polityków
-bierności urzędników

Żądamy należytej ochrony konsumentów – klientów instytucji finansowych, zwłaszcza kredytobiorców i ubezpieczonych.

Domagamy się sprawiedliwości i przestrzegania prawa oraz rozliczenia winnych za afery finansowe znacznie poważniejsze niż Amber Gold:

-tzw. kredyty frankowe
-polisolokaty
-opcje walutowe.

Szczegóły manifestacji: STOP BANKOKRACJI!

 

Klauzula indeksacyjna – ODFRANKOWANIE KREDYTU

Umowa kredytu indeksowanego stanowi szczególny rodzaj umowy kredytu bankowego, w której kredyt zostaje udzielony i wypłacony w walucie polskiej, lecz następnie rozliczany jest w walucie obcej. Strony umawiają się, że kwota kapitału kredytu wyrażona początkowo w walucie polskiej zostanie – w drodze indeksacji – przeliczona na walutę obcą i oprocentowana w sposób właściwy dla tej waluty. W skutek zadziałania klauzuli indeksacyjnej, w momencie wypłaty kwoty kredytu dochodzi zatem do zaistnienia skutku zbliżonego do nowacji zobowiązania, w skutek czego w miejsce pierwotnego zobowiązania do zwrotu wskazanej w umowie kwoty w złotych powstaje zobowiązanie do zwrotu równowartości tej kwoty w walucie indeksacji. Kredyt, który w momencie udzielenia był kredytem złotowym ulega w ten sposób przekształceniu w kredyt walutowy.
Powyższa konstrukcja do ustalania wysokości zobowiązania przyjmuje tabelę kursów walut kształtowanych przez bank, stanowiąc jednocześnie podstawę indeksacji kredytu. Takie postanowienie formuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzula indeksacyjna wpisana na listę klauzul abuzywnych wykluczyła możliwość jej stosowania. Nieważność zapisu uniemożliwia waloryzację kredytu.

WYROK! mBank oddaje koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego !

Nasz sukces!!! 8 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVIII Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko mBank! Kolejna wygrana i nakaz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO z zakazem pobierania ich w przyszłości. Zasądzona kwota to 8.860,67 zł!, sygnatura akt XVIII C 2944/16

Od momentu złożenia pozwu minęło siedem miesięcy. Odbyło się jedno posiedzenie sądu. Pozytywny dla kredytobiorcy wyrok ogłoszono dwa tygodnie później. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVIII Wydział Cywilny

Stowarzyszenie reprezentuje kredytobiorców przed sądem

Obecnie prowadzimy już kilkadziesiąt spraw w całej Polsce! Cieszymy się niezmiernie, że coraz większa liczba frankowiczów decyduje się na głośny sprzeciw i walczy o swoje prawa! Orzecznictwo sądów jest bardzo przychylne dla kredytobiorców i być może jest to kompensata za brak ustawy frankowej. Zwroty pieniędzy będą dla tych, którzy zawalczą o swoje! Czytaj dalej Stowarzyszenie reprezentuje kredytobiorców przed sądem