Wyrok! Aneks dot. prowizji za NWW unieważniony!

Bank chcąc zalegalizować zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu w umowach kredytowych zachęcał kredytobiorców do podpisywania aneksów.  Zastępowały one ubezpieczenie niskiego wkładu na prowizję za zwiększone ryzyko banku. Oba produkty zobowiązywały kredytobiorców do ponoszenia takich samych kosztów, jedynie pod inną nazwą, i z możliwością rozłożenia płatności na raty.

Bezspornie, prawomocnym wyrokiem z dnia 21 maja 2018 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację banku unieważniając tym samym aneks za zwiększone ryzyko banku. W uzasadnieniu Sąd przyznał, że kredytobiorcy podstępnie zostali wprowadzeni w błąd, a bank nie przedstawił prawdziwej przyczyny zaproponowania kredytobiorcom zawarcia aneksu.

Zasadność żądanych odsetek

Żądanie odsetek od pobranych składek za UNWW jest zasadne od dnia następującego po dniu wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

Wynika to z przepisów regulujących instytucję bezpodstawnego wzbogacenia, a więc i nienależnego świadczenia, które nie określają terminu, w jakim nastąpić ma wykonanie obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia (składek UNWW)
Zobowiązanie do zwrotu nienależnego świadczenia ma charakter bezterminowy, co oznacza, że termin spełnienia takiego świadczenia musi być wyznaczony zgodnie z art. 455 k.c., a więc niezwłocznie po wezwaniu skierowanym do dłużnika (banku).

Należy pamiętać, że terminu „niezwłocznie” nie można utożsamiać z terminem natychmiastowym. Termin ten powinien być terminem realnym – np. 7 dniowym.

Dopiero takie sprecyzowanie stanowi podstawę formułowania zarzutu opóźnienia dłużnika i daje wierzycielowi roszczenie o zapłatę odsetek na podstawie art. 481 § 1 k.c.

WYROK! wygrana prawomocnym wyrokiem! mBank oddaje składki za UNWW

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy potwierdził abuzywność klauzuli niskiego wkładu własnego, oddalając apelację złożoną przez pełnomocnika banku.

Wszystkie składki pobrane przez bank wraz z odsetkami trafiły już na konto kredytobiorcy!  Zwrot należy się każdemu kredytobiorcy ponoszącemu koszty UNWW, a otrzyma go ten kto zrobi krok w kierunku wygranej!

WYROK! mBank –> kredyt w PLN –> zwrot UNWW

Kolejna wygrana! Umowa spłaconego w 2009 roku kredytu, udzielonego w PLN zawierała klauzule niedozwolone! Tak orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia zasądzając zwrot pobranych składek za UNWW!

Spłata kredytu nie oznacza braku możliwości ubiegania się o zwrot świadczeń nienależnych! Jedyne co nas ogranicza to 10-letni okres przedawnienia! Pamiętajmy o tym i walczmy o swoje!

Ważna informacja dla osób, które dokonały wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego !!!

Ustawa o kredycie konsumenckim, w każdym czasie, daje prawo do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie. Implementacja dyrektywy Nr 2008/48/WE pozwala na uzyskanie obniżki całkowitego kosztu kredytu, który konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową, w szczególności:
– odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz
– koszty usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.
Wyjątek stanowią opłaty notarialne ponoszone przez konsumenta.

Ponadto, wykładnia dyrektywy, jak i ustawy, ma charakter otwarty i daje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów niewymienionych wprost w art. 5 pkt 6 ustawy o kredycie konsumenckim.

Obniżenie wszystkich kosztów, niezależnie od tego, kiedy zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Dla uzupełnienia, od 18 grudnia 2011 roku, kredytem konsumenckim jest zobowiązanie, które nie przekracza 255 550 PLN i nie jest zabezpieczone hipoteką. Natomiast przed 18 grudnia 2011 roku suma kredytu nie mogła przekraczać 80 000 PLN, a kredyt mógł finansować zakup nieruchomości.

Millennium proponuje kolejne aneksy do umów kredytowych!

Uwaga! Millennium po raz kolejny wychodzi z propozycją rozwiązania problemu kredytów frankowych proponując podpisanie aneksu

Tym razem bank podniósł „atrakcyjność” warunków które oferował już w 2015 roku. Jako pierwszą propozycję podano przewalutowanie kredytu waloryzowanego do CHF na polskie złote po aktualnym kursie NBP. Co ciekawe aktualny kurs będzie obowiązywał „o ile bank i kredytobiorca nie ustalą innego”

Przewalutowując kredyt mamy jeszcze szanse na obniżenie marży, tak samo gdy zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu, jednak nie mniej jak 10% aktualnego zadłużenia.

Wystąpienie z tego typu propozycją jest próbą zalegalizowania umów, które stanowią niewygodną kwestię dla banku. Korzyść oczywiście jest jednostronna, a kredytobiorca nadal będzie spłacał zawyżoną kwotę kredytu której nigdy nie dostał.

Spróbujemy uzgodnić z bankiem inny (np. z dnia zaciągnięcia) kurs niż aktualny NBP. Poinformujemy o przebiegu negocjacji.

Wyrok! Kolejna porażka Millennium!

100% przegrana Millennium banku! Klauzula dotycząca niskiego wkładu jest abuzywna, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich składek wraz z odsetkami!

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot mija z upływem 10 lat! Pamiętajmy o tym aby nie tracić swoich pieniędzy które są nam należne!!!