Odwalutowanie kredytu

„Odwalutuj” swój kredyt indeksowany/waloryzowany kursem CHF/EUR/USD!

 

GETIN SANTANDER GETIN NOBLE ING BANK ŚLĄSKI mBANK BRE BANK
MULTIBANK METROBANK DOMBANK EUROBANK POLBANK EFG PTF BANK
MILLENNIUM GE MONEY (obecnie BPH) KREDYT BANK (obecnie BZ WBK) POLBANK (obecnie Raiffeisen)

Czym jest kredyt INDEKSOWANY/WALORYZOWANY:

Jest to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej na dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość tych rat określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut, na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty).

Najczęstsze klauzule indeksacyjne wpisane na listę klauzul niedozwolonych, które są podstawą do „odwalutowania” kredytu:

1) Klauzula niedozwolona nr 3178 „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
2) Klauzula niedozwolona nr 3179 „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”
3) Klauzula niedozwolona nr 5622 „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”
 4) Klauzula niedozwolona nr 5743 „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Twoja umowa zawiera abuzywne klauzule waloryzacyjne. Co dalej:

Pomimo, że Twoja umowa zawiera typowe klauzule abuzywne, niezbędne jest przekazanie jej do bezpłatnej analizy prawnikom specjalizującym się w postępowaniach z bankami. Ocenie podlega część merytoryczna: występowanie klauzul abuzywnych, ryzyko przedawnienia roszczenia itp. Część praktyczna oceny sprowadza się do ustalenia strategii procesowej wynikającej z doświadczenia wyniesionego z zakończonych, jak i trwających postępowań przeciwko bankowi i przygotowaniu się na znane już nam praktyki obrony i argumenty ze strony banku, np. posiadanie przez kredytobiorcę wykształcenia wyższego, doświadczenia w zawieraniu umów kredytowych, itp.

Przygotuj:

 • Umowę kredytową
 • Aneksy (jeżeli były zawierane)
  Średni czas oczekiwania na odpowiedz z oceną prawną umowy wynosi 3 dni.

Ocena prawna:

Jeżeli Twoja umowa zawiera zapisy dotyczące waloryzacji, które są uznawane przez sądy za niedozwolone, musisz wiedzieć, że są one niewiążące i przestały  obowiązywać już z chwilą zawarcia umowy!

Jakie są skutki unieważnienia klauzul indeksacyjnych:
Zgodnie z orzecznictwem sądów, istotnymi podglądami wydawanymi przez UOKiK czy też Rzecznika Finansowego,
KREDYTY NIGDY NIE POWINNY BYĆ PRZELICZONE DO WALUTY OBCEJ, od początku są to wartości wyrażone w walucie polskiej i w takiej powinny być spłacane.

Wyroki:

Sądy orzekając w powyższych sprawach:

 • Uznają za bezskuteczne zapisy dotyczące waloryzacji kredytu, nie są one wiążące dla kredytobiorcy i traktowane są tak, jakby ich nigdy nie było. Saldo zadłużenia wyrażone jest w polskich złotych przy niezmiennych warunkach oprocentowania LIBOR. Co do zasady zwrocie ulegają nadpłaty wynikające z zawyżonych rat.
 • Unieważniają umowy kredytowe: Umowę uznaje się za niezawartą. Bank dokonuje rozliczenia a my jesteśmy zobowiązani do zwrotu pozostałej kwoty kredytu w terminie wyznaczonym przez bank. Takie rozwiązanie następuje w przypadku zgody oraz pełnej akceptacji skutków jakie niesie za sobą unieważnienie.

Nieliczne, aktualne przykłady wyroków zasądzających na korzyść kredytobiorców:

 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmC 2939/14)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sygn. akt VI C 1713/15)
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 r. (sygn. akt I C 1293/13)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2016 r. (VIII C 2064/15)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. (sygn. akt XIV C 2126/15)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIV C 2227/15)
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. (sygn. akt II CSK 750/15)
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14)