Kiedy zapis o UNWW został uznany za niedozwolony?

Dnia 12 czerwca 2015 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych, pod pozycją nr 6068, postanowienie o następującej treści:

„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem, ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj.  [….] zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji”.

Wpis do rejestru został dokonany na skutek wydania wyroku korzystnego dla kredytobiorcy przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 roku, sygn. akt: XVII AmC 2600/11, potwierdzonego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 roku, sygn. akt: 1521/12.