Czy na drogę sądową trzeba wystąpić według miejsca siedziby głównej banku?

Nie ma konieczności wystąpienia do sądu według miejsca głównej siedziby banku.

Zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania cywilnego powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy (w tym przypadku przeciwko bankowi) można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Jeżeli bank udzielający kredytu posiada oddział w innej miejscowości niż miejscowość siedziby głównej banku, to pozew może zostać złożony przed sądem właściwym dla siedziby oddziału banku, jeżeli konsument zawarł umowę kredytu w oddziale banku.