Bank Millennium – zwrot składek unww ponad 12.000 zł i unieważnienie aneksu wprowadzającego prowizję za zwiększone ryzyko banku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, I Wydział Cywilny unieważnił aneks zamieniający zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu na prowizję za zwiększone ryzyko banku z tytułu występowania niskiego wkładu własnego oraz zasądził łącznie ponad 12.000 zł jako zwrot składek UNWW.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium o zwrot unww!

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelacje stron od wyroku sądu I instancji, uznając go za słuszny. Kredytobiorcy wnosili o zasądzenie zwrotu 1. „składki” unww, natomiast bank liczył na oddalenie powództwa w całości.

Sąd II instancji uznał, że 1.”składka” na unww została słusznie pobrana przez bank, natomiast niezgodnie z prawem zostały pobrane: 2. „składka”, 3. „składka” i 4.”składka”.

Sprawa została wygrana w 87%, a z naszego doświadczenia wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd II instancji stoi na stanowisko, że nie należy zasądzać 1. „składki”.

Sądy Okręgowe wydają korzystne wyroki dla ,,frankowiczów”!

W wyroku z dnia 18 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny sygn. akt: XXV C 1199/17 zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 221 870,96 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt 96/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd Okręgowy wskazał, że powództwo jest w całości zasadne, gdyż postanowienia umowy kredytowej dotyczące zasad ustalania kursów walut są niedozwolone (abuzywne), a cała umowa jest nieważna. Podstawą wydania korzystnego wyroku dla kredytobiorcy były następujące ustalenia Sądu Okręgowego:

– postanowienia regulujące wyłącznie sposób przeliczenia, tj. zastosowanie konkretnych kursów walut nie stanowią świadczenia głównego umowy kredytu;

sprzeczne z dobrymi obyczajami są postanowienia umowy kredytowej, które nie określają w sposób jednoznaczny i weryfikowalny zasad określenia kursu waluty na potrzeby jego indeksacji. Sąd stwierdził, że użycie sformułowania „na podstawie” oznacza jedynie, że ustalone przez bank kursy mają mieć jakieś odniesienie do kursów na rynku międzybankowym. Regulamin nie wyjaśnia jednak ani jaka ma być relacja kursu banku do kursów na rynku międzybankowym, ani czy jest to relacja stała w trakcie wykonywania umowy. Nie wiadomo zatem, czy kurs waluty bank ma mieścić się w jakimś stałym odchyleniu od kursu międzybankowego, czy może stanowić wielokrotność tych kursów. Regulamin nie wyjaśnia też w żaden sposób jakie znaczenie dla wysokości kursu ustalonego przez bank ma wysokość kursu średniego NBP, mimo że uzależnia sporządzenia bankowej tabeli kursów od ogłoszenia kursu NBP.

w kontekście rażącego naruszenia interesów konsumenta Sąd Okręgowy wskazał, że niedookreślenie w umowie i regulaminie sposobu ustalania kursu waluty naraża kredytobiorcę na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek kryteriów, nie przysługują mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. W ocenie Sądu stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy.

– Sąd Okręgowy uznał, że nie miało znaczenia jak kursy były ustalane w trakcie wykonywania umowy kredytu. Dla Sądu Okręgowego istotne było to, że postanowienia umowy dawały bankowi nieograniczoną swobodę w wyznaczaniu kursu waluty, a w konsekwencji – wysokości zobowiązań konsumenta.

– Skutkiem uznania za niedozwolone postanowień umownych dotyczących indeksacji jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta. Postanowienia takie przestają wiązać już w chwili zawarcia umowy. W rezultacie konieczne jest przyjęcie, że łączący strony stosunek umowny nie przewiduje sposobu zastosowania mechanizmu indeksacji.

w dalszej części uzasadnienia czytamy, że skoro klauzula indeksacji jest abuzywna i nie można jej wykonać innymi postanowieniami umowy, regulaminu lub ustaw jest ona nieważna w całości, gdyż bez zabiegu indeksacji nie można jej wykonać. Dodatkowo Sąd Okręgowy stwierdził, że umowa jest nieważna, gdyż została naruszona zasada swobody umów. Skoro zatem umowa została uznana za nieważną późniejsze aneksy regulujące możliwość spłaty kredytu w walucie obcej nie wyłączyły bezprawnego charakteru umowy.

– konsekwencją powyższych ustaleń było zasądzenie żądanych przez kredytobiorcą kwot, gdyż pobrane raty stanowiły świadczenie nienależne i bezpodstawnie wzbogaciły bank.